Category archive

Брой 4/2017 – Творчеството: от Бога или от дявола - page 3

Огледало

Струва ми се, че учителите не забелязаха как интернет завинаги „погреба” „закритите” уроци. Те продължават да крещят „малоумници” и „тъпаци”, без да обръщат внимание, че някой отдавна е натиснал бутона „запис” на супермодерния си смартфон. Как се живее под лупа и „на запис”? Преподавателката Татяна Краснова Разсъждава. Всеки ден в мрежата се появява поне по… Четете нататък

Църквата и творчеството в съвременната култура

Съз­да­ва­не­то на „но­ва­та ре­ал­ност” Спо­ред ед­но раз­п­рос­т­ра­не­но мне­ние, Цър­к­ва­та и твор­чес­т­во­то се на­ми­рат в неп­ри­ми­ри­мо про­ти­во­ре­чие, по­не­же цър­ков­ни­ят жи­вот е дог­ма­ти­чен и ка­но­ни­чен, то­ест спо­ред то­ва мне­ние – нес­во­бо­ден и рег­ла­мен­ти­ран, до­ка­то твор­чес­т­во­то е не­въз­мож­но без сво­бо­да­та на тво­ре­ца от как­ви­то и да е фор­мал­ни за­дъл­же­ния: кул­ту­ра­та жи­вее чрез пос­то­ян­но­то об­но­вя­ва­не на сво­и­те ка­но­ни, чрез… Четете нататък

Фотографска фамилия Карастоянови

Фотографията днес се е превърнала в неотменна част от нашия живот. Всеки човек в наши дни може да запечата миг от живота около себе си и да го сподели веднага с целия свят, без значение дали ще снима с мобилен телефон, или с фотоапарат, рожба на последната дума на техниката. Според споделено мнение от един… Четете нататък

Отиди горе