Author

Проф. Андрей Кураев

Проф. Андрей Кураев has 4 articles published.

Ан­д­рей Ку­ра­ев е про­фе­сор в Све­то-Ти­хо­нов­с­кия пра­вос­ла­вен бо­гос­лов­с­ки ин­с­ти­тут в Мос­к­ва, за­веж­дащ ка­тед­ра по бо­гос­ло­вие и апо­ло­ге­ти­ка, стар­ши на­у­чен сът­руд­ник на Kа­тед­ра­та по фи­ло­со­фия на ре­ли­ги­я­та и ре­ли­гиоз­на­ние към Фи­ло­соф­ския фа­кул­тет на Мос­ков­с­кия дър­жа­вен уни­вер­си­тет.
Отиди горе