Цветовете на тишината (Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ (АРДУС)

в Брой 2/2016 - Женските избори/Общество

994829_10153052341785437_1649835357_nТишината има повече цветове от всички мобилни и компютърни устройства. В тишината нюансите придобиват сила, както изражението на дете, което иска да бъде обичано. Словесните изрази „ела да си играем“, „пази се от колите“, „преминавай“, „обичам те“, „дерзай“, „не се отчайвай“, „вземи си чадър, навън вали“… съдържат звуци, превърнати във въображение от хората, които  чуват зле. В тишината мисълта се движи по сини релси, двигателите на колите бучат в червено, ветропоказателят скърца в ръждиво, кристалната чаша звъни в сребърно, земята хрипти в зелено… Единствено воплите в душата имат цвета на кръвта и сърцето обича във всички нюанси, както всички сърца на всички хора.
Ние, които сме засипани от звуци и ги носим като чувал с камъни върху главите си, не можем да си представим какъв е светът на тишината, колко е страшен или колко е уютен, дали е населен с разкривени триъгълни лица или с райски градини. Между хората, които обитават в него, и нас, обременените от звуци, е опнала тялото си граничната бразда на тишината, оградена от бодлива тел. Стражите, които пазят преминаването от едната в другата страна, са собствените ни предразсъдъци пред неизвестното и страха да не би да излезем от комфортното поле на подреденото в стереотипи мислене и отношение.

Човекът е така устроен, че всички пътища минават през сърцето. Никой не е застрахован, че в собственото ни семейство няма да се роди дете със специални нужди. И докато сме здрави, не мислим колко големи късметлии сме, че имаме цялото богатство на света – очи, които могат да виждат цветовете, слух, който различава звука от прелитането на самолета и песента на птиците, нозе, които тичат в тревите, и ръце, които пишат със ситни букви върху белия лист. Дори не забелязваме „различните“, които не могат да правят всичко това. Може би затова ги наричаме „невидимите деца“ на България и тогава някой може да попита: „Всъщност, кой тук е зрящият и кой – слепият?!“
Затова вървим покрай бодливата тел на граничната бразда и малцина носят в джоба си инструменти, с които може да бъде разрязана и премахната тя, за да се проправи път към „различните“ хора. Трудно е, но колко голямо благословение за всички е премахването на границата и общуването между двата свята! Тогава се вижда, че няма нищо по-абсурдно от изкуствено вдигнатата бодлива тел между хората, защото „те“, всъщност сме „ние“.

14Асоциацията на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) съществува от 1992 г. и е учредена, за да отговори на все по-увеличаващите се потребности на родители, чиито деца живеят в света на тишината, да споделят проблемите си и да търсят начин за интеграцията им. Множеството успешно реализирани проекти се отнасят към подпомагане на семействата с деца, които имат увреден слух, за рехабилитация на слуха и говора, организирането на обучения и културни събития, стимулиране на децата към посещения в масовите училища с цел по-бързата им и лесна интеграция.

Преди повече от 20 години, сдружението прохожда под ръководството на петима човека – Венета Василева, Стоян Николов, Мария Михайлова, Венелин Иванов и Емилия Нанкова. Днес то има представители в почти всички големи градове на страната, стотици деца са преминали през цветните уъркшопове, спортни и културни събития и рехабилитационни дейности, а кръгът от хора, организации от различни браншове и държавни институции, съпричастни към проблемите на децата с увреден слух и техните семейства, се разширява все повече.

Като всички първи стъпки, и тези на АРДУС са трудни. Трудността идва от неразбиране, нежелание или липса на отношение и съдействие от страна на гражданското общество и от държавата като цяло. Само година след учредяването си, сдружението става асоцииран член на Европейската федерация на родителите на деца с увреден слух (FEPEDA) със седалище в Люксембург, с право на участие в ежегодните й сбирки. Тогава става възможно участието в семейни срещи на родители от цяла Европа, които да обменят опит и добри практики в областта на образованието, развитието на технологиите, социалните услуги, законодателството. Провеждат се срещи и между самите деца и младежи от цяла Европа, които участват в различни дискусии, спортни и културни инициативи.

16Още в края на миналото столетие, организацията печели първите си проекти, насочени към развитие на умения за взаимопомощ между родители на деца с увреден слух с цел оцеляване и излизане от социална изолация. Финансиращата организация е Фондация „Развитие на гражданското общество“. Организират се тренинги, семинари и работни срещи с родители, работи се с децата за разкриване и развитие на техните творчески възможности, организират се благотворителни концерти по случай Международния ден на глухите и Международния ден на инвалидите, а набраните средства са предоставени на деца без родители. В проекта участват семейства с деца на различна възраст и учащи в масовите училища, което дава възможност за срещи и създаване на нови приятелства. В проекта се включва и Център за работа с деца – Възраждане, където в продължение на една година се провеждат занятия по изобразително изкуство и театър, а създадената група по пантомима печели 4 златни медала на Третия национален фестивал по пантомима за младежи с увреден слух.

Успешният първи проект дава повод още на следващата година (1998) АРДУС да разработи и спечели следващия проект за Интегрирано обучение на деца с увреден слух в общообразователни училища, с финансиране от Фонда за „Рехалибитация и социална интеграция“. Въвеждат се нови подходи, форми и методи на работа, с участието на сурдопедагог, психолог и педагог от училището, в което се обучава детето, както и на родителите. Разработени са индивидуални програми за всяко дете, така че са отчетени неговите възможности и особености, и на тази база се гради неговият напредък и интеграция. В 151 СОУ в столицата е създаден кабинет за рехабилитация, където е назначен сурдопедагог на щатна длъжност. Именно там постъпват нови деца с увреден слух. Друг важен момент в проекта е издаването на литература за и от учители, както и провеждане на обучения с цел повишаване квалификацията на учителите, обучаващи деца със слухови увреждания. Всички тези дейности са съпътствани от занимания в различни области – приложно изкуство, керамика, дърворезба, компютърно обучение, театър, някои от които продължават и след приключването на проекта поради големия интерес.

АРДУС децаДецата до 1 година не са обхванати от никаква форма на специално въздействие, при което се забавя диагностицирането и навременните мерки за тяхното развитие. Ето защо АРДУС предприема следващата стъпка със следващия проект: „Ранна рехабилитация на деца с аномалии в слуховия анализатор“, финансиран от Фондация „Отворено общество“, която е спомоществовател и на още няколко проекта на Сдружението. Издадена е брошурата „Игротерапия за деца с увреден слух“, която е полезна за всички родители, чиито деца имат нужда от своевременно настаняване в специално учреждение, както и с игри за постановка на звуковете в домашни условия. Тук се обединяват усилията на микропедиатри, участъкови педиатри, аудиолози, родители и специални педагози за ранно откриване на слухови увреждания, за своевременно диагностициране и адекватно начало на рехабилитационния процес. Проведена е конференция на тема: „Превантивни мерки за компенсиране на последиците от глухотата“ с участие на родители и специалисти от цялата страна. От FEPEDA изпращат материали по проблема с ранната диагностика на децата.

АРДУС деца 2АРДУС организира и работни срещи по музикотерапия и игротерапия. Проектът приключва с концерт, децата пеят, рецитират, свирят, играят пантомимни етюди, с което доказват, че светът на музиката не е само за чуващите, но в него има място и за хората с увреден слух.
Извънучилищните дейности са алтернативна форма за достъп до образованието на хората с увреждане в интегрирана среда – именно това е и фокусът на внимание от страна на АРДУС в следващия реализиран проект (2001). Основните занимания тук са свързани с компютърно обучение, изобразително изкуство и английски език. В тях се включват значително повече деца от предвидените и интересът е огромен. Компютърното обучение дава възможност за изява, реализация и комуникация на слухоувредените деца и младежи, които са обучавани в текстообработка, изработването на електронни таблици, на различни графични програми и създаване на web страници. Заниманията по изобразително изкуство подготвят децата с увреден слух за участия в конкурси в училищата по рисуване.

През 2006 г. АРДУС реализира Международен проект „Семейна подкрепа и социална среда – SIGNAEUROPA IV“, по програма „Младеж“, със съдействието на община Сливен и с патрон Йордан Лечков, хотел „Империя“, фирма „Градус АД“, ЕТ „Евстати Димитров“ и „Екшън Аквапарк“. В него вземат участие 63 младежи с увреден слух на възраст от 15 до 25 години от Испания, Италия, Естония, Финландия и България. Срещата е продължение на международния обмен, започнал няколко години по-рано в Бургос, Испания, а през следващите години родителските организации от Италия и Естония са домакини на международния обмен, в който семействата се запознават с условията, в които живеят младежите с увреден слух в различните страни, както и се дискутира ролята на организациите, които работят с тях. Проектът дава възможност да се разбере по какъв начин се общува с младежите с увреден слух на обществени места като банки, театри, болници и др. в страните-участнички, което дава насоки за по-нататъшна работа в тази посока и развитие на ново отношение у гражданите към хората с проблеми в развитието, основано на сътрудничество и толерантност.

Следващата стъпка на Сдружение АРДУС е в повишаването на „социалния капацитет“, адаптивността и трудовата мобилност на хората с увреден слух в алтернативни сфери на пазара на труда, изискващи административни компетенции и интелектуален труд. Това организацията постига със следващия проект: „Базисни умения за преквалификация и реализация на пазара нa труда на хора с увреден слух – БУКВАР – 2007“, със съдействие на Агенцията за хората с увреждания. Тук отново акцентът е повишаване на нивото на владеене на английски език, което е задължителен елемент от изискванията за почти всяка обявена позиция за работа. По-специално внимание се обръща на речевата рехабилитация и устната реч, което е сериозен принос на проекта с потенциал за мултиплициране, тъй като системата е адаптирана към специфичните нужди на хората с нарушен слух и в нея вземат участие сурдопедагог и рехабилитатор.

С подкрепата на Столична община, АРДУС работи относно „Нови начини за рехабилитация на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни имплантати“. Проектът носи заглавие „Остави ме на небето“ (2007), с водеща организация Viva integratives kinder theater, Виена. За осъществяването на всички дейности, организацията получава финансова подкрепа и от много други организации, банки, фирми, личности. В рамките на проекта 22 деца на възраст от 8 до 15 г., от които половината с увреден слух., живеещи на територията на гр. София, участват в подготовката на театрална постановка, която има четири представления на сцената на Младежкия театър „Николай Бинев”. С децата се работи по системата на Станиславски, съчетана с педагогически и актьорски похвати, тъй като слухът се развива благодарение на музика, ритмика и на специализирани упражнения. Особено внимание е обърнато на техниката на говора, а с децата работят актьори, логопеди, музиканти, сурдопедагози и хореографи. Използват се нови методи в рехабилитацията на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни имплантати с оглед на по-доброто им интегриране. Идеята е децата първо да се научат да говорят, да общуват и комуникират, да придобият полезни навици и умения, за да поемат отговорност и да им се създаде самочувствие на пълноценни граждани на обществото. Проектът постига целите си за промяна на обществените нагласи спрямо целевата група и повишаване на възможността за адаптация на децата.

Този проект е продължен и през следващата година, когато е реализиран детският коледен спектакъл със заглавие „Чудесата са сред нас“, представен в Национален дворец на културата. Децата развиват умения за самостоятелност и по-добра коор­динация, която е трудна и при хора без увреждания. Чрез докосването до театъра и изкуството, те получават стимул за развитие, научават се да поемат отговорност и да работят в екип.

Все повече в нашата страна се говори за използване на интерактивни образователни техники за интеграция на хора с увреждания. Със съдействието на Сентилион ООД и по грантовата програма на М-Тел, АРДУС реализира проекта „Интерактивни образователни техники за повишаване на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден слух – Патиланско царство“, в който около 35 деца на възраст 8-13 години, с и без увреден слух, подготвят спектакъла „Патиланско царство“ в две интегрирани учебни групи – по български език и театър. Театралната школа МОНТФИЗ и художественият ръководител Мила Коларова подпомагат усилията на малките театрали, които играят спектакъла на сцената на Младежки театър „Николай Бинев”. Занятията по български език също са поднесени по интерактивен начин – като колажи от авторски текстове и рисунки, които са представени на изложба. В целия обучителен процес участват и слухово-речеви рехабилитатори, асистент–актьори и други специалисти.

Изключително успешни са проектите на АРДУС през последните 6 години. Проектът „Nothing is Impossible – Vocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People“ е финансиран от Програма „Учене през целия живот“ и има за цел повишаване качеството на социалното включване на хората с увреден слух на пазара на труда и техния „социален капитал”, посредством практическо обучение за придобиване на умения в реална бизнес среда. Дава се възможност на младежите със слухово увреждане да натрупат реален професионален опит чрез мобилност в сродни НПО в Ирландия и Италия, част от FEPEDA. Участниците преминават курсове по английски и италиански език, както и педагогическа и културна подготовка.

Пак през същата 2011 г. АРДУС започва работа по още два проекта. Единият е под надслов „VIOLET: Let Violence Go!“, който обръща внимание върху насилието над деца, включително вкъщи, за агресията в училище, където жертви обикновено са децата с увреждане. Последиците за тях са катастрофални и водят до задълбочаване на маргинализацията и социалната им изолираност. Проектът предлага практическо решение за превенция на насилието спрямо и между деца и младежи, с партньорството на неправителствени организации от България и Великобритания. В рамките на две години АРДУС, Сдружение „Възможности без граници“ и Кралският колеж на слепите, Великобритания, си партнират в апробирането на разнообразни обучителни форми, част от неформалното обучение, като инструменти за интеграция на деца с увреждания и превенция на насилието спрямо тях в училищна среда. Обхванати са деца със сензорни увреждания на възраст между 10 и 14 години, както и младежи от 15 до 19 години, които посещават масови и специализирани пансионни училища в България и Великобритания. Целта е да се създаде подкрепяща среда, в която децата и младежите да осъзнаят своите възможности, да знаят как да отстояват правата си и сами да се защитават от съществуващите рискове. Проект „VIOLET: Let Violence Go“ е осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия, в лицето на главна дирекция „Правосъдие и вътрешни работи” и програма ДАФНЕ III.

Вторият проект под надслов „Живей в зелено“ се реализира в рамките на международния младежки обмен по програма „Младежта в действие“. В него се дава възможност на младежите с увреден слух за себеизява и опознаване на нова култура, чрез алпинизъм и планинарство. Общо 16 младежи от Испания и България на възраст 18-30 години имат възможност да дискутират теми като опазване на околната среда, както и да практикуват планински туризъм, ориентиране, познаване на биоразнообразието, оказване на първа помощ и др. Обучителната програма се води от опитни планински водачи, на принципа на неформалното образование и активното участие на младежите в занимания и спорт на открито.
Проектът „Включващо обучение“ на Сдружение АРДУС е финансиран от Министерство на образованието, младежта и науката през 2013 г. и има за цел създаването на благоприятна подкрепяща среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности, за равен достъп до образование и отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение за тези деца. Акцент отново е интеграцията на деца с нарушен слух в масовите училища, която е фундаментална за тяхното психо-емоционално и социално развитие. Приемането на различието и комуникацията, възпитаването на социалните умения и обогатяването на личностното развитие е фокусът на проекта. Осъществява се групов тренинг в часа на класа в 7 училища от София, Етрополе, Мездра, Благоевград, Русе и Елин Пелин, където се обучават деца с увреден слух, с участието на педагогическия колектив и специалисти. Важна част е издаването на брошури и наръчник за родители, ученици и учители с различни практики и модели на поведение.

„От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух” е проект, осъществен в рамките на 18 месеца, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Тук се залага на обществената информираност относно различните степени на увреден слух и възможностите на хората със слухови нарушения, както и тяхното подпомагане чрез кариерно консултиране и създаване на партньорства с работодатели и местните власти при осъществяване на професионалната реализация на тези хора. Създават се два центъра за подкрепа на хора с увреждания в София и Пловдив за подкрепа на младежи с увреждания при кандидатстване във ВУЗ и реализация на пазара на труда.

В рамките на този проект е реализирана информационната кампания „Чуй ме!“ в подкрепа на хората с увреден слух. По забавен начин АРДУС цели да покаже най-често срещаните митове за слуховоувредните и техния свят.
„Защо да ни чуете? Защото комуникацията е на първо място желанието да бъдем разбрани, да разберем човека, с когото общуваме и да споделим преживявания, мисли, идеи. Защото никога езикът на общуване не е бил пречка, и просто говеренето не е било споделяне. Защото единственото нещо, което не могат хората с увреден слух, е да чуват“…

Деца с увреден слух от Сдружение АРДУС участват във фестивала за спорт и изкуство Sofia Fun Fest през есента на 2015 г. По време на фестивала малчуганите имат възможност да участват в различни игри, спортни прояви и арт работилнички, където създават кукли, керамични пеперуди, свещи и др., включени в благотворителния базар, който има за цел да подпомогне децата с увреден слух в България. Събраните средства са дарени на Ресурсен център – София за закупуване на FM системата Amigo T5/R5, която е неизменен помощник при обучението на деца с увреден слух. Устройството позволява директно предаване на сигнал от предавателя към приемниците в слуховите апарати на децата, които се обучават. По този начин детето с увреден слух има възможност да се фокусира върху гласа на учителя или родителя. Използването на подобни помощни средства улесняват комуникацията между детето и учителя, подобряват продуктивността на обучителния процес и предоставят шанс на детето с увреден слух да чува, разбира и учи наравно с чуващите си връстници.

През миналата година АРДУС реализира проект „Градски диалози“ с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания и с подкрепата на Столична Община, дирекция „Култура“, чрез предоставяне на пространството на Галерия на открито в Градина „Кристал”, където е открита фотографска изложба.

Двадесет и тригодишната история на Сдружение АРДУС, изпълнена с много спечелени битки, е пример за това, как може границите между хората да изгубят своите очертания. Сантиметър по сантиметър бодливата тел пада и стотици хора преминават отвъд очертанията на границите и различията. Тишината има повече цветове от всички мобилни и компютърни устройства. Можем да ги видим чрез хората, които населяват света на тишината. Нека да е благословен пътят на хората, чрез които това е възможно да се случи!

Дарение за сайта

Маргарита Друмева

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*