Menu

пътешествия∙изкуство∙култура∙история∙вяра

Category archive

Думи за прочит

Кой изкушава човека?

Съществителното „изкушение” и глаголът „изкушавам” в разговорния език означават „проба”, „опитване” или „пробвам, изпитвам, вкусвам” нещо, докато в християнското учение „изкушение” е едно от централните понятия, означаващо изпитанията, през които всеки човек преминава в живота си. Няма исторически период, през който отделният човек или и цял народ да не се е сблъсквал с най-различни трудности… Четете нататък

Тайната на злото е тайна на свободата

Още поклонението пред тотема е търсене на покровител и избавител от властта на заобикалящия го зъл свят. Рационалистичното съзнание на съвременния човек смята, че главна пречка за вярата в Бога, главен аргумент в полза на атеизма е съществуването на зло в света и поражданите от него скърби и мъки. Трудно е, изглежда, да се примири… Четете нататък

Църквата и творчеството в съвременната култура

Съз­да­ва­не­то на „но­ва­та ре­ал­ност” Спо­ред ед­но раз­п­рос­т­ра­не­но мне­ние, Цър­к­ва­та и твор­чес­т­во­то се на­ми­рат в неп­ри­ми­ри­мо про­ти­во­ре­чие, по­не­же цър­ков­ни­ят жи­вот е дог­ма­ти­чен и ка­но­ни­чен, то­ест спо­ред то­ва мне­ние – нес­во­бо­ден и рег­ла­мен­ти­ран, до­ка­то твор­чес­т­во­то е не­въз­мож­но без сво­бо­да­та на тво­ре­ца от как­ви­то и да е фор­мал­ни за­дъл­же­ния: кул­ту­ра­та жи­вее чрез пос­то­ян­но­то об­но­вя­ва­не на сво­и­те ка­но­ни, чрез… Четете нататък

Отиди горе